Met Nuoret

Här hittar du Met Nuorets styrande dokument

Met Nuorets stadgar

Stadgar är en förenings ramverk som beskriver syftet med föreningen och hur den
ska skötas. Met Nuorets stadgar antogs på vårt första årsmöte 2014-03-23.
Stadgarna kan bara ändras på föreningens årsmöten.
Du kan läsa Met Nuorets stadgar här.

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och annan
kränkande särbehandling

Alla medlemmar i Met Nuoret ska kunna känna sig trygga och välkomna in i vår
verksamhet. Det här dokumentet beskriver hur Met Nuoret jobbar förebyggande mot
sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Här kan du också läsa hur vi
går tillväga ifall någon blir utsatt. Dokumentet finns här.