Met Nuoret

Har debattartikeln haft effekt? Regeringen har beslutat om Nystart för en stärkt minoritetspolitik!

Det verkar som att allt det hårda arbete som civilsamhället lägger lagt ner på det minoritetspolitiska arbetet börjar visa någon form av effekt.

Denna slutsats dras av att Nystart för en stärkt minoritetspolitik har beslutats om av Regeringen som också beslutat om ett antal delåtgärder för att stärka den svenska minoritetspolitiken efter propositionen En stärkt minoritetspolitik (2017/18:99). Kort sammanfattat riktar besluten in sig på att vidare utreda ärende om språkcentrum och se över myndighetsstrukturen för uppföljning, utveckling och samordning. Civilsamhället (alltså våra organisationer) tilldelas också ett ökat organisationsbidrag (mer pengar för att jobba minoritetspolitiskt). De internationella konventionerna och de skyldigheter som följer av de har också lyfts av Regeringen som en del av de omständigheter som kommer beröras i arbetet för att stärka minoritetspolitiken i Sverige. Ökad kunskap om de nationella minoriteterna omnämns och vikten av representation av oss minoriteter ges värde i sammanhanget.

Tillsammans med ovanstående beslutade Regeringen också om uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att se över hur ett språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan utformas samt att utreda tillgängliggörande av digitalt material som språkinsats. Sametinget fick i uppdrag att se över formerna för språkcentrum och utvecklingsarbete för att bevara samiska språkvarieteter. Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset fick också beslut om resurser för att utföra spridning och ytterligare inhämtning av material med anledning av förstudien “Då var jag som en fånge.” Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet.

Läs mer om Regeringens beslut på minoritet.se (klicka här).